Tietosuoja - Lakiluotsit

Tutustu hoitamiimme lapsen huolto ja tapaamisoikeuden esimerkkitapauksiin tästä.

Tietosuoja

Etu

Vastaamme yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin nopeasti

Etu

Hoidamme toimeksiannot ripeästi ja kohtuullisin kustannuksin

Etu

Kokenut, ammattitaitoinen ja palveleva henkilöstö

Rekisterinpitäjä

Lakiluotsit Oy (myöhemmin ”me” tai ”rekisterinpitäjä”)
Asemakatu 4 a (PL 564)
40100 Jyväskylä

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita asiakkaistamme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme asiakassuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa suhdettamme. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Varatuomari Mikael Juujärvi
Asemakatu 4 A
40100 Jyväskylä
040-5020050
toimisto@lakiluotsit.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään asiakkaiden toimeksiantojen hoitamiseen, toimeksiantojen laskuttamiseen, esteellisyyksien tarkistamiseen, sekä yhteydenpitoon ja asiakashallintaan.

Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin, sekä toiminnan kehittämiseen ja analysointiin kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

  • perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, yhteystiedot
  • asiakkuuden hoitamiseen liittyvä viestintä ja yhteydenpito
  • toimeksiannon hoitamista varten kerätty tai tuotettu materiaali

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Voimme kerätä henkilötietoja myöskin erillaisista julkisista rekistereistä, sekä julkisista palveluista, esimerkiksi väestötietojärjestelmästä ja luottotietorekisteristä.

Yksilöimätöntä tietoa verkkosivuston käyttäjistä, verkkosivun kehittämistä ja anlysointia varten kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalulla.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa ”Henkilötietojen käyttötarkoitukset”  määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin rekisteröidyn henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme luovuta säännönmukaisesti rekisteröidyn tietoja kolmannille osapuolille.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yheyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjän yheyshenkilölle.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjän yheyshenkilölle.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän rekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjän yheyshenkilölle.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjän yheyshenkilölle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (https://tietosuoja.fi). 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.

Lakiluotsit Oy © 2024