Perunkirjoituksen toimittaminen - Lakiluotsit

Tutustu hoitamiimme lapsen huolto ja tapaamisoikeuden esimerkkitapauksiin tästä.

Perunkirjoituksen toimittaminen

Perunkirjoitusta koskevat säännökset ovat perintökaaren 20 luvussa.

Etu

Vastaamme yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin nopeasti

Etu

Hoidamme toimeksiannot ripeästi ja kohtuullisin kustannuksin

Etu

Kokenut, ammattitaitoinen ja palveleva henkilöstö

Perunkirjoitus arvioi pesän tilan sekä antaa pohjaa perintöverotukselle

Perunkirjoitusta koskevat säännökset ovat perintökaaren 20 luvussa.  Jokaisen kuolinhetkellään Suomessa asuneen henkilön (myös alaikäisen) jälkeen on toimitettava perunkirjoitus siitä riippumatta, jättikö hän jälkeensä varoja. Määräaika on 3 kuukautta kuolemantapauksesta; verovirasto voi tämän ajan kuluessa tehdystä hakemuksesta myöntää pidennystä, jos pesä on vaikeasti selvitettävä tms.

Perunkirjoituksella on kaksi päätarkoitusta: selvittää pesän tila (varat ja velat) vainajan kuolinhetkellä, ja antaa perusta perintöverotuksen toimittamiselle. Perukirja on tärkein jäämistöoikeudellinen asiakirja monnessakin suhteessa.

Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus

Perunkirjoituksen toimittamisvelvollinen on lähinnä osakas, joka hoitaa pesää. Osakkaita ovat leski, perilliset ja yleistestamentin saajat. Perunkirjoituksen oikea-aikaisesta toimittamatta jättämisestä seuraa toimittamisvelvolliselle henkilökohtainen vastuu vainajan veloista (ei kuitenkaan täysin passiiviselle osakkaalle, joka ei ole lainkaan toiminut pesässä eikä halua sieltä mitään).

Perukirjoitus on monimuotoinen prosessi ja sen toimittamiseksi tarvitaan monenlaisia asiakirjoja ja selvitystä. Perunkirjoituksen pohjaksi on hankittava sukuselvitys vainajasta (virkatodistusten sarja, jonka nojalla osakaspiiri selviää).

Ellei osakkaita ole tai heidän olinpaikkansa on tuntematon, on ”sen, jolle se lähinnä kuuluu” ilmoitettava asiasta tuomioistuimelle tai valtiokonttorille, jotka määräävät toimitsijan hoitamaan pesää (PK 18:4 §).

Perunkirjoituksen toimittaminen

Perunkirjoitusta toimittamaan on valittava kaksi uskottua miestä.  Toimitukseen on kutsuttava osakkaat ja leski sekä, jos pesässä testamentin tai lain nojalla on ns. toissijaisia saajia, myös heidät. Kutsulle ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on toimitettava niin ajoissa, että kaikki kohtuudella voivat saapua tai järjestää itselleen edustajan toimitukseen.

Pesän ilmoittajana toimii leski tai muu osakas, joka on pesän tilaan parhaiten perehtynyt. Uskotut miehet kirjaavat perukirjaan vainajan varat ja velat sellaisina kuin ne olivat vainajan kuolinhetkellä.  Jos vainaja oli naimisissa, myös lesken varat ja velat on kirjattava (verottajan on laskettava lesken osuus ennen perintöveron määräämistä). Uskottujen miesten on myös arvioitava varat. Arvio ei kuitenkaan sido verottajaa, joka voi muuttaa perukirja-arvoja mikäli katsoo ne virheellisiksi.

Pesän ilmoittaja antaa perukirjassa valaehtoisen vakuutuksen siitä, että on kaiken oikein ilmoittanut, ja uskotut miehet puolestaan vakuuttavat merkinneensä kaiken perukirjaan sekä arvioineensa varat parhaan ymmärryksensä mukaan. Läsnäolevien osakkaiden allekirjoitukset eivät ole perukirjassa välttämättömät, mutta käytännössä hekin usein allekirjoittavat perukirjan.

Perukirjaan on liitettävä kaikki aineisto, joka vaikuttaa pesään ja sitä kautta verotukseen (avioehtosopimus, testamentti ym.) sekä perukirjassa ilmoitettava sellaiset tiedot, joilla on asian kannalta merkitystä (esimerkiksi perinnöstä tai testamentista luopumiset, lesken vetoaminen tasinkoetuoikeuteensa).

Pesän varoista suoritetaan kohtuulliset hautaus- ja perunkirjoituskulut sekä pesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä johtuvat tarpeelliset kustannukset (ns. pesänselvitysvelat; PK 18:5 §). Näihin on luettu kuuluvaksi myös ns. vainajan ”viimeisen sairauden” kulut, lähinnä siis viimeinen sairaalalasku. Määräaikainen haudanhoitomaksu voidaan vähentää, jos siitä on määrätty testamentissa.

Perukirjaan on tullut sisällyttää maininta myös vainajan mahdollisista kuolemanvaraisvakuutuksista silloinkin, kun niille on määrätty erikseen edunsaaja.

Perukirja toimitetaan kuukauden kuluessa verovirastolle yhtenä kappaleena liitteineen (sukuselvitys, avioehtosopimus, testamentti jne.). Pesän menotositteita ei tarvitse liittää mukaan (hautajaiskulut ym.) mutta ne on säilytettävä pesän arkistossa kunnes perintöverotus on toimitettu. Perukirjaan tulee sisällyttää ilmoitus siitä, kuka tarvittaessa antaa lisätietoja pesän tilasta ja säilyttää dokumentteja.

Perintöverotus perukirjan pohjalta

Perintöverotus toimitetaan perukirjan pohjalta. Vain harvoissa tapauksissa pesä ennätetään jakaa ennen verotuksen toimittamista, mutta jos näin käy, jakokirja on lähetettävä verottajalle. Samaten, jos perunkirjoituksen jälkeen ilmenee jotakin verotukseen vaikuttavaa (esimerkiksi joku osakkaista ilmoittaa luopuvansa perinnöstä), tällaiset seikat on ilmoitettava verottajalle virheellisen verotuksen ja turhien oikaisujen välttämiseksi.

Verotus on osuusverotusta, eli vero määrätään kullekin osakkaalle erikseen, ei kuolinpesälle. Verotus kestää kunnasta riippuen keskimäärin 3-6 kk, ja vero erääntyy maksettavaksi lyhyehkön määräajan kuluessa joko yhdessä tai kahdessa erässä sen suuruudesta riippuen. Veron erääntyminen on kokonaan riippumatonta siitä, mikä pesänselvityksen ja jaon tilanne on, eli vero on suoritettava, vaikka verovelvollinen ei ehkä vuosiin saisi osuuttaan pesästä esimerkiksi jako tai testamentin moiteriidan tai vastaavan vuoksi.

Jos perunkirjoituksen jälkeen ilmaantuu uusia varoja tai uutta velkaa, on toimitettava täydennysperunkirjoitus, jota koskevat samat säännöt kuin varsinaistakin perunkirjoitusta.

Vuodesta 1994 lähtien perukirjan osakasluettelolle on voitu hakea vahvistus Digi- ja väestötietovirastosta. Viranomainen tutkii ja vahvistaa pyynnöstä, että perukirjan osakasluettelo vastaa sukuselvitystä, ts. että kaikki osakkaat on siihen oikein merkitty. Vahvistus helpottaa kuolinpesän kanssa asioivien ulkopuolisten asemaa, sillä vahvistetun perukirjan osalta heidän ei tarvitse enää omalla vastuullaan tutkia ehkä laajaakin sukuselvitystä sen varmistamiseksi, että osakasluettelo on oikea.

Ammattilaisen laatima perunkirjoitus

Lakiluotsit on yli 25 vuoden aikana toimittanut satoja perunkirjoituksia. Palvelumme kautta saatte ammattilaisen laatiman perunkirjoituksen, jolloin perunkirjoitus tulee toimitettua asianmukaisesti ja tehokkaasti.

Otamme huomioon myös perintöverotukseen liittyvän verosuunnittelun. Lisäksi kauttamme saatte tarvittaessa asiantuntevat arviot omaisuuden arvosta.

Ota yhteyttä tai lue lisää palvelustamme täältä.

Jätä soittopyyntö

Lakiluotsit käyttää yhteystietoja ainoastaan yhteydenottoon. Lisätietoja saatte asiakaspalvelusta 014 411 0000.    Lakiluotsit Oy © 2024