EDUNVALVONTAVALTUUTUS –  TARVITSET  SITÄ HETI JO HUOMISEN VARALLE

LATAA TÄSTÄ ITSELLESI EDUNVALVONTAVALTUUS – SE EI MAKSA SINULLE MITÄÄN 

captcha

Moni voi jättää edunvalvontavaltuutuksen laatimatta sen vuoksi, että monella on läheinen, joka voi hoitaa  asiat, vaikka itse tulisikin  toimintakyvyttömäksi. Tämä pitää sinänsä paikkansa: jos henkilö ei itse pysty järjestämään omien asioiden hoitoa, on hänelle tarvittaessa määrättävä edunvalvoja. Edunvalvojaksi nimetään usein läheinen henkilö, kuten puoliso tai oma lapsi.  Edunvalvojan tehtävässä läheiselle tulee kuitenkin  uusia velvoitteita, kuten vuositilin laatiminen ja tarkastaminen maistraatissa sekä lupien hakeminen maistraatista. Edunvalvonnasta aiheutuu siis väistämättä byrokratiaa ja kustannuksia.

Mikäli laatii itselleen edunvalvontavaltuutuksen, ei edunvalvontaan tarvitse joutua.  Edunvalvonnan sijasta lainsäätäjä on siis mahdollistanut edunvalvontavaltuutuksella joustavamman vaihtoehdon omien asioiden järjestämiseen. Läheisesi voi siis hoitaa kaikki asiasi kirjallisen edunvalvontavaltuutuksen avulla ilman maistraatin vuosittaista valvontaa tai byrokratiaa. Edunvalvontavaltuutus sisältää erittäin tärkeitä asioita itselle joten on tärkeää miettiä edunvalvontavaltuutuksen sisältämiä asioita ajoissa ja hätiköimättä. Edunvalvontavaltuutusta voi toki  päivittää tarpeen mukaan, mutta jokainen tarvitsee edunvalvontavaltuutuksen huomisen varalle nyt ja heti.

 

1. Valtuutuksen laatiminen

Edunvalvontavaltuutus  tulee laatia lain määräämin tavoin eli se on määrämuotoinen asiakirja. Tämä tarkoittaa sitä, että maistraatti voi vahvistaa voimaan ainoastaan oikein tehdyn edunvalvontavaltakirjan. Maistraatti tarkistaa edunvalvontavaltakirjat vasta vahvistamisvaiheessa, jolloin puutteellisuuksia ei voida useimmiten enää korjata

Valtuutus tehdään kirjallisesti testamentin tapaan. Valtakirjalla henkilö (valtuuttaja) nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtuutetun tulee suostua tehtävään.

Sisällön suhteen valtuutuksen tulisi vastata kysymykseen: Miten haluaisin asioitani hoidettavan, jos sairastun vakavasti tai jos kykyni tehdä päätöksiä heikkenee. Vakava sairaus tai onnettomuus voi kohdata äkkiarvaamatta -milloin vain.

Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Esitämme alla  ns. perusvaltakirjan, joka täyttää lain vaatimukset.   Jos haluat voit oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan myös omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistasi sekä itseäsi koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidosta. Voi määrätä esimerkiksi siitä mitä omaisuudellesi esimerkiksi asunnolle tulee tehdä jos et itse sitä enää kykene käyttämään taikka hoitamaan.  Valtuuttaja voi itse myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. Valtakirjan laatimisessa on hyvä pyytää apua Lakiluotseilta, mikäli tuo yleisvaltakirja ei sovi. Se milloin se sopii on hyvä jättää Lakiluotsien arvioitavaksi. Katsomme asiaa sitten yhdessä.

Varaa aika

2. Valtuutuksen todistaminen

Oikean sisällön lisäksi edunvalvontavaltuutuksessa on tärkeätä käyttää esteettömiä todistajia. Asiantuntijan luona laaditussa edunvalvontavaltuutuksessa todistajina toimivat asiantuntijat.

Valtuuttajan on kahden todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä allekirjoitettava valtakirja tai tunnustettava siinä oleva allekirjoituksensa. Todistajien on sen jälkeen todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on edunvalvontavaltuutusta varten tehtävä valtakirja, mutta valtuuttaja voi olla ilmaisematta heille sen sisältöä

Valtakirjan todistajana ei saa olla:

1) henkilö, joka on kahdeksaatoista vuotta nuorempi tai joka ei henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene ymmärtämään todistamisen merkitystä;

2) valtuuttajan puoliso;

3) valtuuttajan tai hänen puolisonsa lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi tai isovanhempi taikka tällaisen henkilön puoliso;

4) valtuutettu tai hänen puolisonsa; eikä

5) valtuutettuun tai hänen puolisoonsa 3 kohdassa mainitussa suhteessa oleva henkilö.

Puolisoilla tarkoitetaan 1 momentissa aviopuolisoita ja yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai muussa parisuhteessa eläviä. Sukulaisiin rinnastetaan vastaavat puolisukulaiset.

3. Valtuutuksen vahvistaminen

Kun valtakirjan laatija on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan, valtuutettu pyytää maistraattia vahvistamaan valtakirjan. Valtuutus tulee voimaan vasta kun maistraatti on vahvistanut sen. Vahvistamista voi pyytää, kun valtuuttaja on syystä tai toisesta tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Useimmiten vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta valtuuttajasta. Myös jo vahvistetun valtuutuksen mahdollinen peruutus on vahvistettava maistraatissa.

Valtuutetun tulee tehtäväänsä ryhtyessään antaa maistraatille luettelo niistä valtuuttajan varoista ja veloista, joita valtuutus oikeuttaa hänet hoitamaan.

 

4. Maistraatti valvoo

Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa. Tässä tarkoituksessa maistraatti voi tarvittaessa pyytää valtuutetulta selvitystä valtuuttajan asioitten hoitamisesta.

 

LATAA TÄSTÄ ITSELLSEI EDUNVALVONTAVALTUUS – SE EI MAKSA SINULLE MITÄÄN 

captcha

 

MIKÄLI HALUAT YKSILÖLLISEN EDUNVALVONTAVALTUUKSEN OTA MEIHIN YHTEYTTÄ