Olen toiminut pesänjakajana ja pesänselvittäjänä perinnönjaoissa jo toista sataa kertaa.

Kokemukseni mukaan ihmiset odottavat liian pitkään, että perinnönjaossa päästään keskenään sopimukseen. Henkilösuhteet tulehtuvat ja asiat menevät solmuun. Mitä kauemmin asian kanssa viivytellään, sitä vaikeampi ongelmat on ratkaista. Ongelmatilanteessa on tärkeää ottaa heti yhteyttä ulkopuoliseen tahoon, joka järjestelee asian.

 

Perinnöstä luopuminen

Perillisellä on oikeus luopua oikeudestaan perintöön, mikäli hän ei ole jo ehtinyt ryhtyä sellaisiin toimiin, että hänen voidaan katsoa ottaneen perinnön vastaan. Jos perittävä luopuu osuudestaan vastikkeetta, siirtyy luopujan osuus sille, joka olisi ollut oikeutettu perintöön, jos luopuja olisi kuollut ennen perittävää. Luopumisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava. Luopumistahto voidaan ilmaista myös perunkirjoituksessa. Perinnöstä luopuminen on ilmoitettava joko kuolinpesän osakkaille, pesänselvittäjälle, pesänjakajalle, testamentin toimeenpanijalle tai pesänhoitajalle. Jotta perillinen voisi velkojiaan sitovasti luopua perinnöstä, on ilmoitus tehtävä ennen konkurssin alkamista tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen sai tiedon perittävän kuolemasta tai perinnöstä. Säännökset asiasta ovat konkurssilaissa (120/2004) ja ulosottokaaressa (705/2007).

Ulosottokaaren 4 luvun 81 §:n mukaan oikeutta perintöön tai testamenttiin ei saa ulosmitata, jos velallinen osoittaa, että hän on:

1) perittävän eläessä luopunut oikeudestaan perintöön perintökaaren mukaisesti;

2) perittävän kuoleman jälkeen antanut kirjallisen luopumisilmoituksen tiedoksi kuolinpesälle niin kuin hallintolain 57 §:n 2 momentissa säädetään; tai

3) perittävän kuoleman jälkeen jättänyt luopumisilmoituksen kotipaikkansa maistraattiin tallettamista varten.

Sen jälkeen kun ulosmittauspäätös on tehty, velallinen ei voi hakijaa sitovasti luopua oikeudestaan perintöön.

Velallisen tulee viipymättä ilmoittaa luopumisilmoituksen tallettamisesta pesän osakkaille ja hallinnolle

 

Lakiosa

Vainaja voi määrätä omaisuudestaan testamentilla. Rintaperillisillä on kuitenkin oikeus lakiosaan perittävän jälkeen, mikä merkitsee sitä, että perittävä ei kokonaan voi sivuuttaa rintaperillisiään testamentilla. Lakiosa on puolet rintaperilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevan perinnön arvosta. Saadakseen suojaa testamenttia vastaan tulee rintaperillisen tehdä (kaikille) testamentinsaajalle lakiosailmoitus kuudessa kuukaudessa siitä, kun rintaperilliselle on annettu tieto testamentista (PK 7:5.3). Ilmoituksen ei tarvitse olla yksilöity. Yhden lakiosaperillisen ilmoitus on voimassa vain tekijänsä hyväksi. Ilmoitukselle ei ole säädetty määrämuotoa, mutta se on tehtävä todisteellisesti, esimerkiksi haastemiehen välityksellä.

 

Jos tarvitset ensiapua tai neuvoa lakiasiassasi, soita 014-4110000

Varaa aika

tai täytä yhteydenottolomake